Skip to main content
1 - 65 of 65 results
Plan af Helsingfors
Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dararne
Stockholms hamn : Stockholm harbour, skala 1:15000
Hemmets kokbok
Kungl. Automobil Klubbens turistkarta över Sverige
Sveriges kommunikationers karta över Sverige
óversiktskarta óver sódra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Översiktskarta över södra Sveriges myrmarker : (boggy ground in southern Sweden)
Svenska turistföreningens Atlas över Sverige : 48 kartor och 7 profiler samt fullständigt alfabetiskt namnregister.
Turistkarta över Göteborg : tryckt 1923
Sions basun : psalmer och sånger till Guds församlings tjänst
Frälsningsarméns sångbok : bered dig att möta Gud
Göteborgs hamn
Sverige i 32 kartblad, med fullständigt namnregister.
Kyrkklockan : fyrtio psalmer och sånger för andakten i hemmet i original, bearbetning och urval med ackompanjemang av orgel eller piano
De Ungas sångbok : utgiven för söndagsskolan, ungdomsmötet och hemmet
Lutherförbundets Sångbok
Atlas de Finlande, 1910, Atlas
Atlas de Finlande, 1910, Texte 1 Nature (Cartes Nos 1-23)
Atlas de Finlande, 1910, Texte 2 Population et Civilisation (Cartes Nos 24-55)
Zions seiers sange : en ny samling af aandelige og bibelske sange, vel skikket til brug i religiøse møder, søndagskoler, hjemmet, o.s.v.
Söndagsskol Kören : en två och tre stämmiga ; sånger med svensk och engelsk text
Jubelklangen : andliga sånger
Svenska psalmboken jemte de af J. C. F. Hæffner utgifne koralerna till alla den svenska kyrkans psalmer samt messan ... för sȧng, äfven i stämmor, och orgel eller piano. Genomsedde af ... Albert Lindström. Porträtt af framstȧende psalmförfattare med bi...
Guitarr-klangen : en samling af lifliga sånger, satta med ackompagnemang för guitarr
Hemlandssanger
Söndagsskol-bok : innehållande liturgi, läsordning och sånger för den Kristliga söndagsskolan.
Metodist episkopal kyrkans svenska psalmbok : med noter
Koral-bok med den fullständiga Svenska messan : den Svenska Psalmboken af år 1819
Svenska psalm-boken af år 1819
Koralbok för kyrkan, hemmet och skolan med messans körer : för orgel och kör af sopran-, alt-, tenor- och bas-röster
Koralbok för kyrkan, hemmet och skolan, med Svenska messan : för sång och orgel eller piano.
Melodier till Hemlands-Sanger: samt Ahnfelts sanger
Karta Öfver Norra Delen af Stora Kopparbergs Län
Karta Öfver Stockholms Län
Karta Öfver Upsala Län
Atlas öfver Sveriges städer med deras alla egor och jordar : jemte areal-beskrifningar innefattande 89 kartor, upprättade under ȧren 1853-1861.
Atlas till Sveriges historia
Swenska psalm-boken : af konungen Gillad och stadfastad, år 1819.
Karta ófver Segelleden frän Stockholm genom Gótha Kanal till Gótheborg
Karta öfver Segelleden frän Stockholm genom Götha Kanal till Götheborg
Karta öfver landswägarne uti Sverige och Norrige : sammandragen i enlighet med de tillförlitligaste efterrättelser vid Kongl. gen. landtm. contoret 1831
Den Swenska psalmboken : af konungen Gillad och stadfastad, år 1819.
Lands wagarne genom sodra delen af Swerige
Accounts and Invoices, 1731-1759. Benjamin Bragge certificate, Gothenburg
Correspondence, 1729-1774. Charles Irvine Correspondence, 1732-1771. From Jonas Tunberry, Gothenburg
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Hamburg, Charles Irvine
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Strahlsund, Charles Irvine
Shipping Documents, 1733-1759. Invoice of goods, Prince Gustave, N.P.
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Scotland, Charles Irvine
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomry bond, Prince Gustave, Cadiz
Shipping Documents, 1733-1759. Bottomy bond, Prince Gustave, Canton
Accounts and Invoices, 1731-1759. Account of sales of silk for Charles Irvine by Hoschell and Konig, Stockholm
Accounts and Invoices, 1731-1759. Charles Irvine account current with Hoskell and Konig, Stockholm
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for England Charles Irvine
Price Lists, 1724-1746. Notice of East India silk, Gothenburg?
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Convention between Swedish East India Co. and English East India Co., Stockholm
Shipping Documents, 1733-1759. Bill of lading, Ridderhufset, Gothenburg
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Agreement, Charles Irvine, Carl Hofwardt, Petter von Utfall
Legal and Unclassified Documents, 1698-1759. Passport for Canton, Charles Irvine
Accounts and Invoices, 1731-1759. Charles Irvine invoice from John Gerken
General Charta Öfwer Stockholm med malmarne āhr 1733
Geographisk charta i fran Tobolski till Tziokotzkago forfardigad under den Siberiske Expedition, af den wid Flotan Commenderande Capitainen [Bering] : ca. 1729.
16th Century, Scandinavia
16th Century, Scandinavia